Back to top

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUÊ NGOÀI

Khi thâm nhp vào bt k mt th trường mi nào, điu quan trng đối vi doanh nghip là cn tp trung vào các vn đề ct lõi. S dng dch v thuê ngoài là mt gii pháp mang li hiu qu v mt chi phí và tiết kim thi gian. ECONSULT luôn tăng cường hiu biết v doanh nghip và liên tc h tr khách hàng trong vic phát trin năng lc và kiến thc ca nhân viên tài chính ni b.

Chúng tôi đảm bo cung cp kp thi cho Ban Giám đốc thông tin tài chính theo yêu cu và đảm bo tuân th lut thuế hin hành ca Vit Nam. ECONSULT luôn sn sàng "lng nghe" nhng khó khăn ca Quý Công ty và mun được dành nhiu thi gian để tìm hiu các vn đề đó cùng vi Quý Công ty.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN SỨ MỆNH TÀI CHÍNH TRONG KHI QUÝ CÔNG TY THỰC HIỆN SỨ MỆNH KINH DOANH!

Nếu Quý Công ty có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Liên hệ với chúng tôi